Ban Giám đốc

                                                           BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER

GIÁM ĐỐC

     Ông ĐỖ ANH TUẤN, PGS.TS., Giảng viên cao cấp

     Ngành: Kỹ thuật Điện – Điện tử

*Tham khảo: https://gaseousapplications.wordpress.com/

* Điện thoại: 0962 665 839

* Email: tuandoanh.vn@gmail.com và datuan@most.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

     Ông NGUYỄN TUẤN ANH, TS., Nghiên cứu viên cao cấp

     Chuyên ngành: Vật lý Vô tuyến và Điện tử

PHÓ GIÁM ĐỐC

     Ông CUNG HỒNG KIÊN, Kỹ sư chính

     Chuyên ngành: Vật lý

 

 

 

 

 

 
Khách online: 6
Lượt truy cập: 3.076.271