Ban Giám đốc

                                                           BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

     Ông CUNG HỒNG KIÊN, Kỹ sư chính

     Chuyên ngành: Vật lý

* Điện thoại: 0912 00 33 22

* Email: kiencung@gmail.com và chkien@most.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC

     Ông NGUYỄN TUẤN ANH, TS., Nghiên cứu viên cao cấp

     Chuyên ngành: Vật lý Vô tuyến và Điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 
Khách online: 0
Lượt truy cập: 4.704.912