Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Công nghệ Laser là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ; có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: National Center for Laser Technology (NACENLAS). 

Trung tâm được thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có trụ sở tại Hà Nội:

          Địa chỉ (duy nhất): C6, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

          Email: nacenlas@most.gov.vn

          Website: www.nacenlas.com.vn

Logo của Trung tâm Công nghệ Laser (đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 73494 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ):

Nhiệm vụ và quyền hạn

     1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch hoạt động 5 năm, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

     2. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ mới và đào tạo phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên; đặc biệt tập trung vào công nghệ laser, quang tử, quang hồng ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

     3. Triển khai thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Trung tâm.

     4. Tham gia đào tạo tiến sĩ, tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong các chuyên ngành thuộc chức năng của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

     5. Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên doanh, liên kết, đầu tư thử nghiệm, phát triển kỹ thuật, công nghệ mới, dịch vụ khoa học và công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

     6. Tổ chức và phối hợp tổ chức: đào tạo phát triển nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, các hội nghị, hội thảo khoa học, chuyên đề; Xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý trang thông tin điện tử của Trung tâm và thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

     7. Tư vấn xây dựng, thẩm định các dự án công nghệ, công nghệ cao phù hợp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao.

     8. Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong phạm vi chức năng được giao và theo quy định của pháp luật, bao gồm:

          a) Thử nghiệm, kiểm chuẩn, đánh giá chất lượng sản phẩm, thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động;

          b) Tư vấn, thiết kế, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ,, cung cấp giải pháp kỹ thuật, chế thử sản phẩm;

          c) Dịch vụ phòng thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm;

          d) Chuyển giao công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, bí quyết công nghệ;

          đ) Các sản phẩm là kết quả nghiên cứu;

          e) Sản phẩm, hàng hóa công nghệ cao;

          g) Vật tư, linh kiện, nguyên vật liệu chuyên ngành;

          h) Máy móc, thiết bị, phần mềm hoặc dây chuyền công nghệ  thuộc các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm.

     9. Triển khai và phối hợp thực hiện các dự án đầu tư được giao của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

     10. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc phạm vị chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

     11. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu theo phân cấp của Viện và theo quy định của pháp luật.

     12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 
Khách online: 0
Lượt truy cập: 4.704.912